Akram Ihshish

Akram Ihshish

Schedule

Sunday

الاقتصاد الإسلامي
12:30_13:45
مبنى ابو رمان R, قاعة الكتروني 1 (قاعة الكتروني 1)

Monday

مبادىء الاقتصاد الكلي
11:00_12:15
مبنى ابو رمان R, مهن ابورمان2 (قاعة مهن ابورمان الكتروني2)
مبادىء الاقتصاد الكلي
11:00_12:15
مبنى ابو رمان R, مهن ابورمان2 (قاعة مهن ابورمان الكتروني2)
مبادىء الاقتصاد الكلي
11:00_12:15
مبنى ابو رمان R, مهن ابورمان2 (قاعة مهن ابورمان الكتروني2)

Wednesday

مبادىء الاقتصاد الكلي
11:00_12:15
مبنى ابو رمان R, مهن ابورمان2 (قاعة مهن ابورمان الكتروني2)
مبادىء الاقتصاد الكلي
11:00_12:15
مبنى ابو رمان R, مهن ابورمان2 (قاعة مهن ابورمان الكتروني2)
مبادىء الاقتصاد الكلي
11:00_12:15
مبنى ابو رمان R, مهن ابورمان2 (قاعة مهن ابورمان الكتروني2)

Thursday

الاقتصاد الإسلامي
12:30_13:45
مبنى ابو رمان R, قاعة الكتروني 1 (قاعة الكتروني 1)