Tareq Ajlonee

Tareq Ajlonee

Tareq Ajlonee

Computer Lab supervisor at Palestine Polytechnic University